Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác giáo dục trẻ đặc biệt lứa tuổi 5-6 tuổi. Giúp trẻ lĩnh hội và làm giàu thêm vốn kiến thức ...