I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức:

 - TrÎ thuéc bµi th¬, nhí tªn bài th¬, tªn t¸c gi¶.

2.KÜ n¨ng:

- Rèn cho trẻ ®äc th¬ ®óng lêi, ®óng ng÷ ®iÖu.

3. Th¸i ®é:

  -Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động

- Giáo dục trẻ biết yêu quý và mong đón tết

2. Chuaån bò:

- Bài hát về ngày tết

- Các hình ảnh minh họa theo ND bài thơ.

3. Tiến hành:

              Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

* Trò chuyên với trẻ

- Cô cùng trẻ hát bài “Quả”

- Cô và các con vừa hát bài hát gì?

- Trong bài hát nói đến các loại quả gì

- Ăn quả đem lại lợi ích gì cho chúng ta.

- Cô biết 1 bài thơ nói về các loại quả và hương vị đặc trưng của từng loại quả qua bài thơ “ Quả”

1. Hoạt động 1: Cô đọc thơ:

+ Cô đọc thơ lần 1:

- Cô vừa đọc bài thơ gì?

+Cô đọc thơ lần 2: Kết hợp với hình ảnh minh họa theo nội dung bài thơ

- Cô cho trẻ đọc rồi về chỗ ngồi.

- Cô cho cả lớp đọc thơ.

+ C« võa ®äc bµi th¬ g×? Do ai s¸ng t¸c?

+Trong bài thơ có nhắc đến những loại quả nào?

+Nhà thơ tả quả bưởi ntn? Vỏ quả bưởi có màu gì?

- Quả gì hay giành để ngửi?

- Quả gì có vị chua ngọt.

- Muốn ăn phải gọt là quả gì?

- Cô đố chúng mình biết quả gì màu đỏ bên ngoài có tai....

- Giáo dục : Các con chịu khó ăn nhiều hoa quả để có nhiều dưỡng chất và vitamin

2. Ho¹t ®éng 2: Dạy trẻ đọc thơ

- Cô cho trẻ cả lớp theo nhiu hình thức

- Cô cho trẻ đọc to – nhỏ, đọc nối tiếp

- Líp ®äc cïng c« (2 lÇn)

- Cô cho trẻ đọc theo tổ - Cho nhãm ®äc

- C¸ nh©n ®äc

3. Hoạt động 3: Trß ch¬i

Trß ch¬i : “ Chọn quả”

-Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.

- Cách chơi: Chia lớp 2 đội chơi

Trẻ trò chuyện cùng cô và hát bài “Sắp đén têt rồi”

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

 

 

- Trẻ laéng nghe

 

 

- Trlaéng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

-Quả thị thơm

- Mãng cầu chua ngọt

- Trẻ đọc thơ

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ đọc thơ theo nhiều hình thức : Đọc to – nhỏ

 đọc cả lớp , tổ, nhóm,  cá nhân

 Trẻ chơi

 

 

- Trẻ hát 1 bài ra chơi