Đơn vị: Trường MN Phấn Mễ I    
 Chương: 622    
 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-MNPMI ngày 29/01/2021 của trường MN Phấn Mễ I)
             ĐV tính: Triệu đồng
Số
TT
Nội dungTổng số liệu báo cáo
 quyết toán
Tổng số liệu quyết toán
 được duyệt
Chênh lệchSố quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc 
12345=4-36
AQuyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí    
I Số thu phí, lệ phí         28.600.000            28.600.000   0 
1Lệ phí    
2Phí    
 Học phí         28.600.000            28.600.000   0 
IIChi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại    
1Chi sự nghiệp giáo dục         24.303.000            24.303.000   0 
aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         24.303.000            24.303.000   0 
2Chi quản lý hành chính    
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước    
1Lệ phí    
2Phí    
BQuyết toán chi ngân sách nhà nước    2.707.625.029       2.707.625.029   0 
INguồn ngân sách trong nước  2.707.625.029     2.707.625.029    0  
1Chi quản lý hành chính    
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ    
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia    
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ    
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở    
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng    
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề  2.707.625.029     2.707.625.029    0  
3.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  2.541.700.000       2.541.700.000   0 
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      165.925.029        165.925.029   0 
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
5Chi bảo đảm xã hội      
6Chi hoạt động kinh tế     
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin      
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
IINguồn vốn viện trợ    
1Chi quản lý hành chính    
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề    
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
5Chi bảo đảm xã hội      
6Chi hoạt động kinh tế     
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin      
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
IIINguồn vay nợ nước ngoài    
1Chi quản lý hành chính    
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề    
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
5Chi bảo đảm xã hội      
6Chi hoạt động kinh tế     
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin      
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
      
  Phấn Mễ, ngày 29 tháng 01 năm 2021 
  Hiệu trưởng 
  (Đã ký) 
      
      
      
  Nguyễn Thị Thu