Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường MN Phấn Mễ I 
 Chương: 622 
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 01b/QĐ-MNPMI ngày 14/01/2020 của trường MNPM1 )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
  Đvt: Triệu đồng
Số
TT 
Nội dungDự toán được giao
123
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
I Số thu phí, lệ phí                    64.000.000  
1Lệ phí 
2Phí 
 Học phí                    64.000.000  
IIChi từ nguồn thu phí được để lại                    64.000.000  
1Chi sự nghiệp giáo dục                    64.000.000  
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    64.000.000  
2Chi quản lý hành chính 
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước                                   -    
1Lệ phí 
2Phí 
BDự toán chi ngân sách nhà nước                  2.599.690.000  
INguồn ngân sách trong nước                  2.599.690.000  
1Chi quản lý hành chính 
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề                  2.599.690.000  
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                  2.599.690.000  
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
5Chi bảo đảm xã hội   
6Chi hoạt động kinh tế  
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
IINguồn vốn viện trợ 
1Chi quản lý hành chính 
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
5Chi bảo đảm xã hội   
6Chi hoạt động kinh tế  
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
IIINguồn vay nợ nước ngoài 
1Chi quản lý hành chính 
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
5Chi bảo đảm xã hội   
6Chi hoạt động kinh tế  
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
   
 Phấn Mễ, ngày 14 tháng 01 năm 2020
 Hiệu trưởng
 (Đã ký)
   
   
   
 Nguyễn Thị Thu