PHÒNG GDĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN PHẤN MỄ I

______________________________

 

Số: 01/KHTS-MNPMI

                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________________

           

Phấn Mễ, ngày 20 tháng 7 năm 2022

 

                                                              

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2022 – 2023

__________________________________________

 

Căn cứ Thông tư 52/2020/TTLT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non

Căn cứ công văn số 684/UBND-GDĐT, ngày 23/5/2022 của ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương về việc Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023

Căn cứ vào tình hình thực tế, dân số độ tuổi, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trường mầm non Phấn Mễ I xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm  học 2022 -2023 trên địa bàn xã Phấn Mễ, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

   I. Mục đích.

- Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho nhà trường, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi, 5 tuổi.

   II. Yêu cầu.

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định, không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch tuyển sinh của phòng GD&ĐT huyện Phú Lương.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên và pháp luật, hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.

- Ưu tiên huy động 100% trẻ 4, 5 tuổi trong địa bàn xã ra lớp Mẫu giáo để thực hiện phổ cập giáo dục trẻ 4 tuổi, 5 tuổi.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu, có các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ tại trường Mầm non.

B. NỘI DUNG

   II. Tuyển sinh vào các nhóm lớp năm học 2022-2023.

      1. Phương thức và đối tượng:

- Đối tượng tuyên truyền: CB, GV, NV trong nhà trường và phụ huynh học sinh trong địa bàn xã Phấn Mễ.

- Hình thức tuyên truyền: Niêm yết công khai tại trường.

- Thời gian tuyên truyền: Từ 01/8/2022 nhà trường thực hiện niêm yết thông báo tuyển sinh công khai.

- Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh các cháu trong độ tuổi theo quy định trên địa bàn trường được giao đến làm hồ sơ tuyển sinh.

- Sau ngày 12/8/2022 nếu số lượng trẻ đến làm hồ sơ có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn được giao còn thiếu nhà trường sẽ tổ chức tuyển sinh các cháu ngoài địa bàn để đảm bảo số lượng tuyển sinh.

2. Dự kiến độ tuổi tuyển sinh (học sinh mới) năm học 2022- 2023:

- Độ tuổi tuyển sinh (học sinh mới): + Trẻ từ 24 tháng tuổi đến 5 tuổi: 109 trẻ.

- Dự kiến hoc sinh tuyển mới: + Trẻ từ 24- 36 tháng tuổi: 35 cháu (SN 2020)

                                               + Trẻ từ 3- 4 tuổi: 48 cháu ( SN 2019 )

                                               + Trẻ từ 4- 5 tuổi: 11 cháu ( SN 2018 )

                                               + Trẻ từ 5- 6 tuổi: 05 cháu ( SN 2017 )

 3. Hồ sơ dự tuyển:

Mỗi trẻ một hồ sơ, bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu).

+ Đơn xin học (Theo mẫu).

+ Bản sao giấy khai sinh ( hoặc Bản phô tô công chứng).

  + Bản phô tô sổ hộ khẩu  ( Hoặc giấy xác nhận tình trạng cư trú của Công an xã).

      4. Thời gian, địa điểm tuyển sinh:

Từ ngày 01/8/2022 đến 12/8/2022 tại Trường mầm non Phấn Mễ I

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   I. Phân công trách nhiệm:

- Phân công rõ nhiệm vụ tới từng thành viên trong hội đồng tuyển sinh:

1. Đ/c Nguyễn Thị Thu – Hiệu trưởng:

+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

+ Báo cáo trình UBND xã Phấn Mễ

2. Đ/c Nông Thị Thuyên – Kế toán và đ/c Nguyễn Thị Hiền – Y tế

+ Hướng dẫn phụ huynh học sinh làm hồ sơ theo quy định.

+ Nhận hồ sơ theo đúng quy định, chuyển lên Ban giám hiệu.

3. Đ/c Tống Thị Hương – Đ/c Hoàng Thị Minh Phó hiệu trưởng:

+ Trực tại văn phòng.

+ Phân lớp cho trẻ theo đúng độ tuổi.

Nhà trường phối hợp với UBND xã Phấn Mễ trong công tác tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các xóm.

   II. Chế độ báo cáo.

- Các thành viên trong ban tuyển sinh có trách nhiệm báo cáo tình hình tuyển sinh cụ thể với Hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng báo cáo với phòng GD&ĐT huyện Phú Lương.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023. Trường mầm non Phấn Mễ I yêu cầu các ông (bà) thành viên trong hội đồng tuyển sinh, các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên./.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

                                                                                     Nguyễn Thị  Thu