PHÒNG GDĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN PHẤN MỄ I

______________________________

 

Số: 09a/KHTS-MNPMI

                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________________

           

Phấn Mễ, ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

                                                              

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2020 – 2021

__________________________________________

 

Căn cứ vào điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Thông tư 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ vào đặc điểm tình hình của nhà trường;

Trường mầm non Phấn Mễ I xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm  học 2020 – 2021 trên địa bàn xã Phấn Mễ, cụ thể như sau:

 

A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

   I. Mục đích.

- Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho nhà trường, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

   II. Yêu cầu.

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định, không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch tuyển sinh của phòng GD&ĐT huyện Phú Lương.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên và pháp luật, hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.

- Ưu tiên huy động 100% trẻ 5 tuổi trong địa bàn xã ra lớp mẫu giáo để thực hiện phổ cập lớp mẫu giáo 5 tuổi.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non.

B. NỘI DUNG

   II. Tuyển sinh vào các nhóm lớp năm học 2020-2021.

      1. Phương thức và đối tượng:

- Đối tượng tuyên truyền: CB, GV, NV trong nhà trường và phụ huynh học sinh trong địa bàn 10 xóm xã Phấn Mễ.

- Hình thức tuyên truyền: Niêm yết công khai tại trường.

- Thời gian tuyên truyền: Từ 15/8/2020 nhà trường thực hiện niêm yết thông báo tuyển sinh công khai.

- Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh các cháu trong độ tuổi quy định, tuyển toàn bộ số trẻ trên địa bàn và ngoài địa bàn đến làm hồ sơ tuyển sinh.

2. Dự kiến độ tuổi tuyển sinh (học sinh mới) năm học 2020- 2021:

- Độ tuổi tuyển sinh (học sinh mới):  Trẻ từ 24 tháng tuổi đến 5 tuổi: 113 trẻ.

- Dự kiến hoc sinh tuyển mới    + Từ 0- 3 tuổi: 26 cháu ( SN 2018 )

                                                + Từ 3- 4 tuổi: 46 cháu ( SN 2017 )

                                                + Từ 4- 5 tuổi: 31 cháu ( SN 2016 )

                                                + Từ 5- 6 tuổi: 10 cháu ( SN 2015 )

 3. Hồ sơ dự tuyển:

Mỗi trẻ một hồ sơ, bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu).

+ Đơn xin nhập học (Theo mẫu).

+ Bản sao giấy khai sinh.( Công chứng)

+ Sổ hộ khẩu (Phô tô)

      4. Thời gian tuyển sinh:

Từ ngày 24  đến 28 tháng 8/2020

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   I. Phân công trách nhiệm:

- Phân công rõ nhiệm vụ tới từng thành viên trong hội đồng tuyển sinh:

1. Đ/c Nguyễn Thị Thu – Hiệu trưởng:

+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

+ Báo cáo trình UBND xã Phấn Mễ

2. Đ/c Hoàng Thị Thanh Hương – Kế toán và đ/c Nguyễn Thị Hiền – Y tế

+ Hướng dẫn phụ huynh học sinh làm hồ sơ theo quy định.

+ Nhận hồ sơ theo đúng quy định, chuyển lên Ban giám hiệu.

3. Đ/c Nguyễn Thị Hằng Phương và đ/c Tống Thị Hương– Phó hiệu trưởng:

+ Trực tại văn phòng.

+ Phân lớp cho trẻ theo đúng độ tuổi.

Nhà trường phối hợp với UBND xã Phấn Mễ trong công tác tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các xóm.

   II. Chế độ báo cáo.

- Các thành viên trong ban tuyển sinh có trách nhiệm báo cáo tình hình tuyển sinh cụ thể với Hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng báo cáo với phòng GD&ĐT huyện Phú Lương.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021. Trường mầm non Phấn Mễ I yêu cầu các ông (bà) thành viên trong hội đồng tuyển sinh, các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên./.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu