PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         

TRƯỜNG MN PHẤN MỄ I                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                                                               

Số:  19 /QĐ-MNPMI

Phấn Mễ, ngày 12 tháng 07 năm 2021

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

của trường Mầm non Phấn Mễ I

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-GD&ĐT ngày 28/6/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Lương về việc phân bổ dự toán cho các đơn vị trường học thực hiện chính sách phụ cấp giảng dạy học sinh khuyết tật học kỳ 1 năm học 2020-2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của trường Mầm non Phấn Mễ I (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Kế toán và bộ phận quản lý Website chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu :VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

 

 

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường MN Phấn Mễ I 
 Chương: 622 
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 19/QĐ-MNPMI ngày 12/7/2021 của trường MNPM1 )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
  Đvt: Triệu đồng
Số
TT 
Nội dungDự toán được giao
123
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
I Số thu phí, lệ phí                                   -    
1Lệ phí 
2Phí 
 Học phí 
IIChi từ nguồn thu phí được để lại                                   -    
1Chi sự nghiệp giáo dục                                   -    
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                   -    
2Chi quản lý hành chính 
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước                                   -    
1Lệ phí 
2Phí 
BDự toán chi ngân sách nhà nước                        2.964.787  
INguồn ngân sách trong nước                        2.964.787  
1Chi quản lý hành chính 
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề                        2.964.787  
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                   -    
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                         2.964.787  
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
5Chi bảo đảm xã hội   
6Chi hoạt động kinh tế  
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
IINguồn vốn viện trợ 
1Chi quản lý hành chính 
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
5Chi bảo đảm xã hội   
6Chi hoạt động kinh tế  
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
IIINguồn vay nợ nước ngoài 
1Chi quản lý hành chính 
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
5Chi bảo đảm xã hội   
6Chi hoạt động kinh tế  
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
   
 Phấn Mễ, ngày 12 tháng 7 năm 2021
 Hiệu trưởng
 (Đã ký)
   
   
   
 Nguyễn Thị Thu