PHÒNG GDĐT PHÚ LƯƠNG     
TRƯỜNG MẦM NON PHẤN MỄ I     
DANH SÁCH TRẺ EM MẪU GIÁO  ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC HỖ TRỢ ĂN TRƯA 
HỌC KỲ I NĂM HỌC  2020-2021
( Tháng 9,10 thực hiện theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ)
( Tháng 11,12 thực hiện theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)
STTHọ và tênNgày tháng năm sinhSố tiền được hỗ trợ/tháng Đối tượng Số thángKinh phí hỗ trợ  (đồng)Ghi chú
Từ tháng 9 đến tháng 10/20201.788.000 
1Nguyễn Quang Nhật16/06/2015149.000Hộ nghèo2298.000 
2Đoàn Huyền Trang14/4/2015149.000Hộ nghèo2298.000 
3Nguyễn Đức Bảo11/3/2017149.000Hộ nghèo2298.000 
4Nguyễn Thị Anh Nhi21/9/2015149.000Hộ cận nghèo2298.000 
5Phan Minh Chính21/01/2015149.000Hộ cận nghèo2298.000 
6Trần Công Hiếu11/10/2017149.000Hộ cận nghèo2298.000 
Từ tháng 11 đến tháng 12/20202.240.000 
1Trần Văn Tú18/05/2015     160.000   Khuyết tật2320.000 
2Nguyễn Quang Nhật16/06/2015     160.000   Hộ nghèo2320.000 
3Đoàn Huyền Trang14/4/2015     160.000   Hộ nghèo2320.000 
4Nguyễn Đức Bảo11/3/2017     160.000   Hộ nghèo2320.000 
5Nguyễn Thị Anh Nhi21/9/2015     160.000   Hộ cận nghèo2320.000 
6Phan Minh Chính21/01/2015     160.000   Hộ cận nghèo2320.000 
7Trần Công Hiếu11/10/2017     160.000   Hộ cận nghèo2320.000 
 Tổng cộng    4.028.000 
Số tiền bằng chữ: Bốn triệu không trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn./. 
      
Người lập biểu  HIỆU TRƯỞNG
   (Đã ký)
     
     
     
Hoàng Thị Thanh Hương  Nguyễn Thị Thu

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON PHẤN MỄ I     
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH  SỐ 86/2015/NĐ-CP
Học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Tháng 9 đến tháng 12/2020)
Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020-2021
SttHọ và tênNgày tháng
 năm  sinh
Lớp Số đối tượngMức
 hưởng / tháng 
Số tháng
được hưởng
Số tiền
Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc diện hộ nghèo
 theo quy định của Nhà nước
Nghèo thu nhập
ABCD2456 = 5*4
1Đoàn Huyền Trang14/10/20154-5T A2x         100.0004         400.000  
2Nguyễn Quang Nhật16/06/20154-5T A1x         100.0004         400.000  
3Nguyễn Đức Bảo11/3/20173-4T C1x         100.0004         400.000  
 Tổng: 3 học sinh     1.200.000
 Số tiền bằng chữ: Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn./.   
        
    Phấn Mễ, ngày 08 tháng 10 năm 2020
 Người lập biểu Hiệu trưởng
    
   (Đã ký) 
    
    
 Hoàng Thị Thanh Hương Nguyễn Thị Thu
        

 

TRƯỜNG MẦM NON PHẤN MỄ I       
DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG MẦM NON PHẤN MỄ I
ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2016/NĐ-CP
Học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Tháng 9 đến tháng 12/2020)
TTHọ tên học sinhNgày tháng
 năm sinh
LớpTrườngCác đối tượng miễn, giảm học phí gồmMức thu học phí năm học 2018 - 2019Số thángTổng số tiền được miễn, giảm Ghi chú
Giảm 100% học phíGiảm 50% học phí
 Cha mẹ thuộc diện hộ nghèo (thu nhập)  Cha mẹ thuộc hộ cận nghèo  
1Nguyễn Quang Nhật16/06/2015A1MN Phấn Mễ I100% 25.0004,0100.000 
2Đoàn Huyền Trang14/4/2015A2MN Phấn Mễ I100% 25.0004,0100.000 
3Nguyễn Đức Bảo11/3/2017C1MN Phấn Mễ I100% 25.0004,0100.000 
4Nguyễn Thị Anh Nhi21/9/2015A2MN Phấn Mễ I 50%25.0004,050.000 
5Phan Minh Chính21/01/2015A2MN Phấn Mễ I 50%25.0004,050.000 
6Trần Công Hiếu11/10/2017C1MN Phấn Mễ I 50%25.0004,050.000 
 Tổng: 6 học sinh       450.000 
           
 Số tiền bằng chữ:  Bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.    
     Phấn Mễ, ngày 08 tháng 10 năm 2020
Người lập biểu    Hiệu trưởng
      (Đã ký)
       
       
Hoàng Thị Thanh Hương    Nguyễn Thị Thu