PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN PHẤN MỄ I                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số: 06/BC-MNPMI                               Phấn Mễ, ngày 28 tháng 9 năm 2020

      BÁO CÁO

Về việc thực hiện khoản thu năm học 2020 - 2021

            Căn cứ Công văn số 1849/SGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 576/GDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Phòng GDĐT huyện Phú Lương về việc triển khai thực hiện một số nội dung về công tác tài chính đầu năm học 2020-2021.

Căn cứ Công văn số 635/GDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Phòng GDĐT huyện Phú Lương về việc trình tự thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021.

Trường Mầm non Phấn Mễ I báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương các khoản đóng góp năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Các khoản thu theo quy định

1.1. Tiền học phí

Tổng số học sinh: 280, trong đó: Số HS mẫu giáo: 255, số HS nhà trẻ: 25

- Mức thu: Học sinh mẫu giáo: 25.000 đ/tháng, học sinh nhà trẻ: 40.000đ/tháng

- Dự kiến tổng thu: 65.475.000 đ

- Nội dung chi: Sử dụng 40% tổng thu để chi lương và các khoản đóng góp theo lương (bằng 26.190.000đ), sử dụng 60% tổng thu để chi tăng cường cơ sở vật chất, hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác của nhà trường (bằng: 39.285.000đ)

2. Các thu thỏa thuận 

2.1. Tiền ăn

- Mức thu: 15.000đ/học sinh/ngày, thu theo tháng

- Dự kiến tổng thu: 756.000.000 đ

- Nội dung chi: 100% chi ăn bán trú theo khẩu phần của trẻ

2.2. Tiền ga

- Mức thu: 15.000đ/học sinh/tháng , thu theo tháng vào ngày bán vé ăn.

- Dự kiến tổng thu: 37.800.000 đ

- Nội dung chi: Thanh toán tiền mua ga đun nấu cho HS + trả tiền photo vé ăn cho học sinh hàng tháng                             

2.3. Tiền nước uống

- Mức thu: 30.000đ/học sinh/năm học

- Dự kiến tổng thu: 8.400.000 đ

- Nội dung chi :Mua nước uống cho HS, thay sửa đường nước, máy lọc nước

2.4. Tiền mua sắm đồ dùng bán trú + đồ dùng vệ sinh:

- Mức thu:

+ Học sinh lớp MG 5 tuổi:        100.000đ/học sinh/năm học

+ Học sinh lớp Nhà trẻ, MG 3- 4 tuổi:   120.000đ/học sinh/năm học

- Dự kiến tổng thu: 31.620.000 đ

- Nội dung chi: Mua đồ dùng bán trú, đồ dùng vệ sinh phục vụ học sinh ăn ngủ, học tập tại trường

3 Các khoản thu hộ

3.1. Tiền bảo hiểm thân thể: Các mức từ 70.000 đ đến 120.000đ/học sinh/năm

3.2 Quỹ Ban đại diện CMHS của trường: Kinh phí được trích từ quỹ CMHS các lớp

4 Các khoản thu hộ - chi hộ

4.1. Tiền đồ dùng học liệu:

- Mức thu:

+ Học sinh lớp MG 5-6 tuổi     :  170.000đ/học sinh/năm học

+ Học sinh lớp Nhà trẻ, MG 3- 4 tuổi:   150.000đ/học sinh/năm học

- Dự kiến tổng thu: 43.980.000 đ

- Nội dung chi: Mua đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo TT01/VBHN-BGDDT

4.2. Sổ liên lạc điện tử

- Mức thu:  40.000đ/học sinh/năm học

- Dự kiến tổng thu: 11.200.000 đ

- Nội dung chi: Nhắn tin điện tử smas cho phụ huynh trong năm học

Trên đây là báo cáo các khoản thu của trường Trường Mầm non Phấn Mễ I trong năm học 2020 - 2021.

 

Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT Phú Lương;

- Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

 

 

 

  

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN PHẤN MỄ I

 

Số: 06/KH-MNPMI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

Phấn Mễ, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ

Phục vụ công tác chăm sóc và giáo dục trẻ năm học 2020-2021

 

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGĐDT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống Quốc dân.

Căn cứ Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Taì chínhHướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

          Căn cứ biên bản Hội đồng sư phạm trường mầm non Phấn Mễ I ngày 11/9/2019 thống nhất về chủ trương xây dựng kế hoạch vận động tài trợ năm học 2019 - 2020.

          Căn cứ biên bản khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất, tình hình thực tế nhu cầu cần bổ sung về cơ sở vật chất, thiết bị của trường mầm non Phấn Mễ I.

Trường mầm non Phấn Mễ I xây dựng kế hoạch vận động tài trợ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục học năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

          II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Làm chuyển biến nhận thức của các tổ chức, đoàn thể, các ngành, mọi cá nhân, tập thể trên địa bàn xã về vị trí, vai trò quan trọng của xã hội hóa giáo dục trong quá trình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Xác định rõ vai trò trách nhiệm nghĩa vụ học tập và đóng góp sức người, sức của để phát triển sự nghiệp giáo dục.

 - Tham mưu tốt cho cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

 - Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, cộng đồng trách nhiệm vận động trong tổ chức mình thực hiện mục tiêu giáo dục.

          - Phối hợp với ban đại diện CMHS của trường trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy động đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức, doanh

nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ cơ sở vật chất của nhà trường.

 - Việc quản lý thu, chi đúng theo nguyên tắc tài chính hiện hành.

III. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI

Phục vụ trực tiếp cho học sinh Trường mầm non Phấn Mễ I

IV.  TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA NHÀ TRƯỜNG

1.  Những thuận lợi, khó khăn trong công tác huy động tài trợ ủng hộ của nhà trường trong năm học 2020 - 2021.

a.Thuận lợi.

          - Tình hình chính trị địa phương ổn định.

          Đời sống của người dân được nâng lên.

          - Công tác khuyến học của địa phương những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của nhân dân về công tác giáo dục đúng mức. Cha mẹ học sinh đều quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của con em.

- Chất lượng các hoạt động giáo dục của nhà trường tạo được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong xóm, xã

b. Khó khăn.

Trong địa phương chưa có doanh nhiệp, tổ chức cá nhân nào đầu tư tài trợ cho nhà trường.

- Một số hộ gia đình nhân dân, học sinh còn có hoàn cảnh khó khăn.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh và cán bộ giáo viên, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động tài trợ, ủng hộ  

2. Thực trạng về cơ sở vật chất nhà trường:

- Trường mầm non Phấn Mễ I mới được thành lập từ năm 2012, hiện nay nhà trường có 1 dãy 4 phòng học và 3 lớp học nhờ (2 lớp học nhờ phòng Họp hội đồng và 1 lớp học nhờ phòng Phó Hiệu trưởng). Trường mầm non Phấn Mễ I đã được phê duyệt nguồn kinh phí để xây dựng thêm 1 dãy 4 phòng học, đã khởi công xây dựng từ tháng 9/2020

          3. Về nguồn kinh phí:

  1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp 2020:

-  Chỉ đủ chi lương, chi chuyên môn các khoản chi thường xuyên của nhà trường, không đủ để mua sắm, bổ sung đủ CSVC, trang thiết bị của nhà trường

- Học phí năm học: 2020-2021 dự kiến thu 65.475.000 đ, trong đó dùng 40% chi lương 26.190.000 đ, 60% chi các hoạt động thường xuyên 39.285.000 đ

b. Nguồn ngân sách địa phương: không có

V. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Mục đích huy động:

- Sử dụng nguồn kinh phí vận động tài trợ được để lắp 1 bộ điều hòa lưu thông không khí cho lớp nhà trẻ 24-36th, Mua giá để đồ dùng, đồ chơi các góc cho 2 lớp mới tách ra, mua bình ủ nước nóng 8 lít cho 9 nhóm lớp, may rèm cửa sổ, cửa chính cho 4 phòng học mới.

2. Hình thức và nguyên tắc vận động tài trợ:

* Hình thức vận động: 1 trong 2 cách

- Huy động tài trợ bằng tiền: Nhà tài trợ sẽ chuyển một khoản tiền mặt bằng VNĐ trực tiếp cho nhà trường hoặc thông qua tài khoản của trường tại KBNN hoặc ngân hàng.

- Huy động tài trợ bằng hiện vật: Nhà tài trợ chuyển giao cho nhà trường bằng hiện vật như:  Thiết bị, đồ dùng dạy học, công trình xây dựng và các hiện vật có giá trị sử dụng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của học sinh và nhà trường.

* Nguyên tắc vận động:

- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục đép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không đthất thoát, lãng phí.

- Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo

viên, nhân viên và người học.

- Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục.

2.1- Đối tượng vận động: Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã hoặc ngoài địa bàn

2.2- Thời gian: Trong năm học 2020 - 2021

2.3- Biện pháp tổ chức thực hiện.

Ban giám hiệu nhà trường cùng ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất chủ trương, xây dựng  kế hoạch vận động tài trợ nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức vận động tài trợ, cách thức tổ chức thực hiện và dự toán các danh mục cần tài trợ theo thứ tự ưu tiên, kinh phí ....và đề nghị cấp trên phê duyệt.

Ban giám hiệu nhà trường cùng ban đại diện cha mẹ học sinh tuyên truyền kế hoạch vận động tài trợ tiếp nhận ủng hộ.

Sau khi được phê duyệt, Ban giám hiệu nhà trường ra Quyết định thành lập tổ tiếp nhận tài trợ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia và chỉ đạo triển khai thực hiện, nhiệm vụ cụ thể được phân công như sau: .

Ban đại diện hội CMHS năm học 2020 – 2021:

Cùng ban giám hiệu nhà trường thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch huy động.

Tuyên truyền trong nhân dân và các bậc phụ huynh để xin ý kiến góp ý.

Vận động huy động các nguồn đóng góp tài trợ, ủng hộ.

Cùng ban giám hiệu nhà trường  xây dựng dự toán, quản lý việc sử dụng, quyết toán khoản vận động tài trợ.

Ban giám hiệu nhà trường:

+ Xây dựng kế hoạch vận động tài trợ đề nghị cấp trên phê duyệt

+ Cùng Ban đại diện hội CMHS thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch, danh mục cần tài trợ, dự toán chi tiết kinh phí.

+ Ra văn bản kêu gọi tài trợ đến các tổ chức cá nhân vận động tài trợ  tự nguyện nhằm tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học của trường.

+ Ban hành Quyết định thành lập tổ tiếp nhận tài trợ

+  Niêm yết công khai danh sách các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp trên trang thông tin điện tử của trường, bảng thông báo trong trường.

+ Lập biên bản tiếp nhận tài trợ.

+ Nhà trường phối hợp với Ban đại diện hội CMHS xây dựng kế hoạch sử dụng khoản tài trợ để tiến hành các công việc thực hiện mua sắm, tu sửa hoặc xây dựng theo kế hoạch (hoặc kế hoạch sử dụng các khoản tài trợ đối với khoản nhận tài trợ bằng hiện vật) và đảm bảo theo các quy định hiện hành trong lĩnh vực xây dựng, mua sắm.

+ Nhà trường Báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên về tình hình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ.

Các cán bộ, giáo viên nhà trường cùng BĐD hội phụ huynh các lớp: Tuyên truyền phụ huynh học sinh toàn trường, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm… về chủ trưởng, kế hoạch và vận động tài trợ.

3. Dự toán kinh phí vận động tài trợ

Nhà trường thực hiện vận động, tài trợ năm học 2020 - 2021 chi tiết như sau:

 

STT

Tên sản phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Mua điều hòa kiểu máy treo tường, công suất 9.000 BTU

Chiếc

1

9.400.000

9.400.000

2

Giá để đồ dùng đồ chơi

Chiếc

8

1.590.000

12.720.000

3

Bình ủ nước nóng 8lít

Chiếc

9

280.000

2.520.000

3

May rèm cửa phụ cho 4 phòng học mới (2,9mx1,5mx 4 cửa)

May rèm cửa chính cho 4 phòng học mới (2,9m x 1,2 x 8 cửa)

 

m

 

m

 

17,4

 

27,85

240.000

 

240.000

4.176.000

 

6.684.000

4

Mua thùng chứa rác 90L

cái

2

2.430.000

4.860.000

TỔNG CỘNG

 

 

 

40.360.000

 

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./.

 

 

 

 

 

VI. Kế hoạch chi tiết thực hiện vận động tài trợ:

 

Thời gian

Công việc

Người thực hiện

11/9/2020

- Họp hội đồng sư phạm nhà trường xây dựng chủ trương về KH vận động tài trợ năm học 2020-2021

Ban giám hiệu và toàn bộ giáo viên, nhân viên trong trường.

29/9/2020

Họp ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường năm học 2020-2021 để thông báo về kế hoạch vận động tài trợ để cùng nhà trường trong công tác tuyên truyền vận động

Ban giám hiệu + Ban đại diện CMHS các lớp năm học: 2020-2021

 

Trình Kế hoạch vận động tài trợ lên phòng Giáo dục thẩm định phê duyệt

Ban giám hiệu

02/10/2020

Họp phụ huynh học sinh toàn trường, thông báo dự kiến vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021

Ban giám hiệu và toàn bộ giáo viên, nhân viên trong trường và phụ huynh HS

 

 

 

 

 

Từ 12/10/2019

đến

31/5/2020

- Sau khi có phê duyệt của Phòng giáo dục,  nhà trường ra quyết định thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ, triến khai công tác tuyên truyền vận động tài trợ

Phát hành văn bản kêu gọi tài trợ

- Lập Biên bản tiếp nhận các tài trợ

- Lập Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ, niêm yết công khai KHSD trong 15 ngày

- Niêm yết công khai danh sách các tổ chức, cá nhân đã tài trợ.

- Tổng hợp BCQT các khoản tài trợ cùng BCQT ngân sách năm theo quy định

- Báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy - HĐND-UBND xã, cha mẹ học sinh và cơ quan chủ quản.

Ban giám hiệu, Ban đại diện CMHS nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm các lớp, Kế toán, Thủ quỹ.

       

 

 

T/M BAN ĐẠI DIỆN CMHS

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

 

Đỗ Quốc Anh

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

 

                                     

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA

PHÒNG GD& ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

 

(Đã phê duyệt)